افتخارات و مدال های باشگاه تیراندازی با کمان دانا

طی برنامه ریزی های انجام شده و پیگیری های مثمر ثمر ورزشکاران به بخشی از مقام های کسب شده نائل گردیده اند که میتوان به اختصار به آنها اشاره نمود:

کسب مقام اول جوانان و نوجوانان خانمها در رشته کامپوند و در مسابقات جام رمضان

کسب مقام دوم جوانان و نوجوانان آقایان در رشته کامپوند و در مسابقات جام رمضان

کسب مقام دوم بانوان در رشته کامپوند و در مسابقات بسیج کشوری

کسب مقام دوم آقایان در رشته کامپوند و در مسابقات آزاد تهران

کسب مقام دوم بانوان در رشته ریکرو و در مسابقات آزاد تهران

کسب مقام سوم بانوان در رشته کامپوند و در مسابقات بسیج کشوری

کسب مقام سوم بانوان در رشته ریکرو و در مسابقات ازاد استان تهران

کسب مقام سوم بانوان در رشته کامپوند و در مسابقات اداره کل تربیت بدنی استان تهران

کسب مقام سوم آقایان در رشته کامپوند و در مسابقات اسنیج سوم استان تهران

تصاویر