ثبت نام اعضا باشگاه

CHOOSE

Your Plan

Disk Space

Databases

Domains

Users

Email Accounts

Bandwidth

Price

عضویت روزانه

بدون تخفیف

بدون فیس

بدون مربی

مدت یکروزه

یک جلسه 

همان روز مجاز به استفاده

از ساعت 15 لغایت 21

45,000 تومان

عضویت سه ماهه

با تخفیف ویژه

همراه با فیس 

همراه مربی

مدت سه ماهه

36 جلسه

بدون محدودیت روز و ساعت

از ساعت 15 لغایت 21

950,000 تومان

عضویت ماهانه

همراه با فیس 

همراه با مربی

مدت یک ماهه

12 جلسه 

بدون محدودیت روز و ساعت

از ساعت 15 لغایت 21

370,000 تومان